CCENT ICND1 100-101 Official Cert Guide and Simulator Library یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که تمامی موارد مورد نیاز برای آمادگی شرکت در آزمون گواهینامه Cisco CCENT را در اختیارتان قرار می دهد. Sean Wilkins و Wendell Odom در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: آموزش اصول شبکه سازی، شبکه های اترنت و سوئیچ […]

CCENT/CCNA ICND1 640-822 Official Cert Guide, 3rd Edition یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press است که مفاهیم و موضوعاتی مربوط به آزمون CCENT/CCNA و همچنین درمورد IP ها و آدرس دهی آن هاست، را به شما آموزش می دهد. Wendell Odom در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: مدل های شبکه OSI و […]

CCNA Video Mentor: (CCNA Exam 640-802), 2nd Edition یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press است که موضوعات مربوط به پیکربندی بیش از ۹ مدل رایج روتر ها وسوئیچ های سیسکو را به شما آموزش می دهد. Wendell Odom در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: مرور رابط خط فرمان یک سوئیچ و روتر؛ […]