دانلود فیلم آموزشی Installing and Administering Atlassian JIRA

Installing and Administering Atlassian JIRA وظایف کلیدی مربوط به نصب و مدیریت JIRA از جمله راه اندازی پروژه های جدید، ردیابی وظایف و مدیریت کاربران را معرفی میکند.