Become an Entrepreneur Inside a Company یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که اصول و قواعد کارافرینی و رهبری یک یده نوآورانه را درون یک شرکت به شما آموزش می دهد. Robbie Baxter در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: کارآفرینی درونی؛ پیدا کردن ایده خود؛ ایجاد یک MVP؛ گرفتن پشتیبانی از از […]

CMO Foundations: Working with Leadership and Board-of-Directors یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com می باشد که یادگیری چگونگی پیشرفت در سطح C و فراتر از بخش بازاریابی را به شما آموزش می دهد. Robbie Kellman Baxter در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: چگونگی ارتباط موثر CMOs با رهبران سازمان از جمله مدیر عامل و هیئت مدیره، […]

دانلود دوره آموزشی Creating a Membership Based Business

Creating a Membership Based Business یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد یک کسب و کار را به کار گرفتن استراتژی به عضویت درآوردن کاربران و تعامل با آن ها به عنوان یک عضو آن کسب و کار، به شما آموزش می دهد.