دانلود دوره آموزشی Turning the Self Inside Out

Turning the Self Inside Out یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که مهارت های خودشناسی و خودآگاهی را به کسانی که به دنبال زندگی کردن با بینش و دید وسیع تر و معنی بخشیدن به زندگی خود هستند، آموزش می دهد.