LinkedIn Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn که تکنیک ها و راهنمایی هایی جهت استفاده موثر و کارآمد از جدیدترین نسخه نرم افزار Revit را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Paul F. Aubin در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: ایمپورت فایل های CAD و آرشیو آن ها؛ […]

دانلود دوره آموزشی Revit Areas

Revit Areas یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد طرح منطقه و نواحی مختلف و همچنین محاسبه فضای این نواحی را با استفاده از نرم افزار Revit به طراحان و معماران آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting

Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنیک ها و راهنمایی هایی جهت استفاده موثر و کارآمد از جدیدترین نسخه نرم افزار Revit را به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Revit 2018: New Features for Architecture

Revit 2018: New Features for Architecture یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که ویژگی ها و قابلیت های جدید نرم افزار قدرتمند Revit 2018 را به طور کامل به شما معرفی می کند.

دانلود دوره آموزشی Revit 2018: Essential Training for Architecture (Metric)

Revit 2018: Essential Training for Architecture (Metric) یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که روش ها و تکنیک های طراحی و اجرای پروژه های مماری خود را با استفاده از نرم افزار Revit 2018 به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Revit Worksharing: Collaboration for Revit (C4R)

Revit Worksharing: Collaboration for Revit (C4R) یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از قابلیت C4R را برای برقراری ارتباط با دیگر کاربران در یک پروژه Revit به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Managing Location Coordinates with Revit

Managing Location Coordinates with Revit سیستم مختصات Revit را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه وقتی فایل ها را به هم لینک میکنیم، آنها با هم در ارتباط هستند.