Retail Sales: The Importance of Listening یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد اهمیت گوش دادن و تاثیر آن در فروش خرده فروشی بحث می کند. در مسائلی همچون فروش گوش دادن ضعیف موجب ناامیدی مشتری می شود. شما باید هنر گوش دادن دقیق و مطلوب را یاد بگیرید و اگر […]