Salesforce Administrator Cert Prep: 3 Sales, Marketing and Service Applications یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد بخش سوم گواهینامه Salesforce Administrator Cert Prep بحث می کند. در واقع گواهینامه Salesforce Certified Administrator می تواند به توسعه دهندگان، مدیران، معماران و فروشندگان Salesforce کمک کند تا کار خود را آغاز نمایند. Mike Wheeler در این […]

Salesforce Administrator Cert Prep: 4 Collaboration, Data Management and Automation یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد بخش چهارم گواهینامه Salesforce Administrator Cert Prep یعنی همکاری، مدیریت داده ها و اتوماسیون بحث می کند. این گوهینامه می تواند به توسعه دهندگان Salesforce، مدیران، معماران و متخصصان فروش کمک کن تا فروش خود را […]

Salesforce Administrator Cert Prep: 5 Analytics and Mobile Administration یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد بخش پنجم گواهینامه Salesforce Administrator Cert Prep یعنی تجزیه و تحلیل و مدیریت تلفن همراه بحث میکند. در این دوره برای کسب گواهینامه Salesforce Certified آمادگی های لازم را به دست می آورید. سری Salesforce Administrator Cert Prep […]