دانلود دوره آموزشی O’Reilly Segueing into a product role at your organization Segueing into a product role at your organization یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که برخی نکات مربوط به شناسایی فرصت های مدیریت محصول در سازمان خود را به شما آموزش می دهد. راهنمای دانلود: برای دانلود، به روی عبارت “دانلود […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly The CORE skills of product management: communication The CORE skills of product management: communication چهارمین سری از آموزش مهارت های اصلی مدیریتی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که به مبحث مدیریت ارتباطات می پردازد و شما را با روش های آن آشنا می کند. راهنمای دانلود: برای دانلود، به […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly The CORE skills of product management: execution The CORE skills of product management: execution چهارمین سری از آموزش مهارت های اصلی مدیریتی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که به مبحث مدیریت اجرایی می پردازد و شما را با قوانین صحیح آن آشنا می کند. راهنمای دانلود: برای دانلود، به […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Understanding the Basics of Agile Understanding the Basics of Agile یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که مبانی مربوط به رویکرد چابکی (Agile) را به صورت کاربردی به شما آموزش می دهد. Agile بخش اصلی پیشرفت کسب و کار ها، بخصوص در استارتاپ ها و سازمان ها، در قرن […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly What Does a Product Manager Actually DO All Day What Does a Product Manager Actually DO All Day یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که مهارت های مدیریت تولید را به طور کامل و همراه با مثال های کاربردی به شما آموزش می دهد. راهنمای دانلود: برای دانلود، به […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly What makes a great product manager What makes a great product manager یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که ویژگی ها و کاراکتر های شخصیتی یک مدیر تولید موفق را به طور کامل شرح می دهد. در این بخش ویدئویی، ما به برخی از نگرش ها و رویکردهای سطح […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Your team’s success is your success Your team’s success is your success یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که مبحث مهمی را برای مدیران پروژه آموزش می دهد. هر مدیر پروژه باید بداند که موفقیت گروه و سازکمان، در واقع موفقیت او محسوب می شود و این دوره سعی […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Agile and Lean practices: stand-ups, user stories, and retrospectives Agile and Lean practices: stand-ups, user stories, and retrospectives یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که برخی از تشریفات رویکر “چابکی” را مورد بررسی قرار داده و همگی آن ها را به هم متصل کرده تا به دو ارزش اصلی […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly The worst thing about best practices The worst thing about best practices یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که نحوه استفاده از بهترین شیوه ها در بخش مدیریت محصول را برای هر نوع سازمان معین به شما آموزش می دهد. بسیاری از سازمان ها و شرکت ها جهت مدیریت […]