SQL Server 70-761: Querying Data with Transact-SQL یکی از دوره های آموزشی کمپانی PEARSON است که مفاهیم و مهارت های مورد نیاز برای مدیریت موثر داده ها و اطلاعات با Transact-SQL را به شما آموزش می دهد. Marilyn White در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: استفاده از ابزارهای مدیریت داده SQL Server؛ طراحی و […]