دانلود فیلم آموزشی LYNDA Up and Running with PHP CodeIgniter – آموزش کدایگنایتور برای PHP

Lynda Up and Running with PHP CodeIgniter از جدیدترین آموزش های لیندا که به آموزش کدایگنایتور برای PHP می پردازد و قابلیت های این فریکورک را به شما در قالب یک دوره آموزشی پروه محور آموزش می دهد.