Develop Blockbuster Story Ideas That Sell یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد ایجاد ایده های جذاب و با کیفیت بالا برای جذب مشتریان بحث می کند. ۵ روش تحریم آمیز اثبات شده و هم چنین شناسایی ۴ مورد لازم برای تشخیص ایده هایی که به فروش می رسد. در این […]