Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (Exam 70-740) یکی از دوره های آموزشی شرکت CBT Nuggets است که موضوعات مهم آزمون Windows Server 2016 شامل نصب، ذخیره سازی و محاسبات را آموزش داده و شما را برای قبولی در این آزمون آماده می کند. Garth Schulte در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: […]