DevOps Foundations: Site Reliability Engineering یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مبانی مهندسی قابلیت اطمینان سایت (SRE)، مانند نحوه ارتباط آن با DevOps و یکپارچه سازی آن با کسب و کار خود را به شما آموزش می دهد. مهندسی قابلیت اطمینان سایت یا همان Site Reliability Engineering یکی از ضروری ترین کار […]

دانلود دوره آموزشی Lynda DevOps Foundations: Monitoring and Observability DevOps Foundations: Monitoring and Observability یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنیک ها و ابزارهای مورد نیاز برای انجام مانیتورینگ از نقطه نظر یک توسعه دهنده نرم افزار را به شما آموزش می دهد. Ernest Mueller و Peco Karayanev در این دوره آموزشی، […]

دانلود دوره آموزشی DevOps Foundations: Continuous Delivery/Continuous Integration

DevOps Foundations: Continuous Delivery/Continuous Integration یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم یکپارچه سازی مداوم و تحویل مداوم را آموزش داده و نحوه کارکرد آن ها را به صورت عملی به وسیله ساخت یک خط لوله به شما نشان می دهد.