دانلود دوره آموزشی Git Basics: Git Rebase Mixtape

Git Basics: Git Rebase Mixtape یکی از دوره های آموزشی TutsPlus است که هر چیزی را که باید درباره rebase کردن Git جهت پاک کردن تاریخچه ورژن ها، ادغام تغییرات از راه دور یا انتخاب برخی از مفاد کاربردی از یک شاخه بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Git Basics: States

Git Basics: States یکی از دوره های آموزشی TutsPlus است که وضعیت های مختلف فایل ها، شامل نادیده گرفته شده، غیرقابل شناسایی، اصلاح نشده، اصلاح شده و غیره را در Git به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Git Basics: Merge and Rebase

Git Basics: Merge and Rebase یکی از دوره های آموزشی موسسه TutsPlus است که نحوه یکپارچه سازی کد منبع از یک Git branch به دیگری را از طریق merge یا rebase به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Git Basics: Distributed Workflows

Git Basics: Distributed Workflows یکی از دوره های آموزشی موسسه TutsPlus است که دو نوع گردش کاری مهم توزیع شده Git، یعنی گردش کار منیجر یکپارچه سازی و مدل دیکتاتور خیرخواهانه را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Git Basics: Branches

Git Basics: Branches یکی از دوره های آموزشی موسسه TutsPlus است که هر چیزی را که باید درباره Branches که یکی از کلیدی ترین بخش های Git می باشد، به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Git Basics: GitHub Pull Requests

دوره آموزشی TutsPlus Git Basics: GitHub Pull Requests اصول و مبانی اولیه Git را آموزش داده و نحوه استفاده از آن را به طور کامل به شما نشان می دهد…

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Git Basics: Reset

دوره آموزشی TutsPlus Git Basics: Reset اصول اولیه و مفاهیم کلیدی سیستم Git را معرفی کرده و نحوه استفاده از آن را به شما آموزش می دهد.