Data and Visual Analytics یکی از دوره های آموزشی شرکت Udacity می باشد که در مورد تکنیک ها و ابزارهای تحلیل و تجسم داده ها بحث می کند. این دوره بر چگونگی تکمیل محاسبات و تجسم برای انجام یک تحلیل موثر تاکید خواهد داشت. به کمک این دوره روش ها و هم چنین ترکیب های هیبریدی […]