دانلود دوره آموزشی The Great Courses – Consciousness and Its Implications این همان چیزی است که برای وجود انسان ضروری است، همانند آب برای ماهی! ما آن را هر شب با افتخار تقدیم می کنیم تا در صبح مجدد دریافت کنیم. ما متوجه می شویم که آن را داریم، اما هرگز نمیتوانیم مطمئن شویم که […]

دانلود دوره آموزشی American Ideals: Founding a Republic of Virtue American Ideals: Founding a “Republic of Virtue” یکی از دوره های آموزشی شرکت The Great Courses است که تاریخ شکل گیری استاندارد قانون اساسی آمریکا را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. همانطور که کشورها به دنبال اختراعات خود هستند، خودشان را تصحیح […]