Google Sheets: Pivot Tables یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه خلاصه سازی و مرتب کردن اطلاعات را با استفاده از Pivot Table های نرم افزار Google Sheets به شما آموزش می دهد. Curt Frye در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: تنظیم اطلاعات برای استفاده در یک جدول پایوت؛ ویرایش منبع […]

Excel: Scenario Planning and Analysis یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنیک هایی برای تجزیه و تحلیل سناریوی کسب و کار را با استفاده از ابزارهای حرفه ای موجود در نرم افزار اکسل به شما آموزش می دهد. Curt Frye در این دوره آموزشی، موضواتی از جمله: طراحی یک تمرین مبتنی بر […]

Excel: Analyzing and Visualizing Cash Flows یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ارزیابی و تجزیه و تحلیل تصویری جریان مالی کسب و کار خود را با استفاده از نرم افزار Microsoft Excel به شما آموزش می دهد.  Curt Frye در این دوره آموزشی، موضواتی از جمله: محاسبه اثر نرخ بهره و […]

دانلود دوره آموزشی Excel 2016: Business Process Analysis

Excel 2016: Business Process Analysis یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از فرمول های نرم افزار اکسل را برای ارزیابی و محاسبه در هر کاری به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Excel 2016: Introduction to Formulas and Functions

دانلود دوره آموزشی Tableau 10: Mastering Calculations

Tableau 10: Mastering Calculations یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد فرمول های کارآمد و قوی را با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل اطلاعات Tableau به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Social Network Analysis Using R

Social Network Analysis Using R یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات یک شبکه اجتماعی مانند توئیتر یا فیس بوک را با استفاده از زبان آماری مبتنی بر متن R به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Mathematica 11 Machine Learning

Mathematica 11 Machine Learning یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه تجزیه و تحلیل داده ها را با استفاده از قابلیت یادگیری ماشین در نرم افزار Mathematica به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Mathematica 11 Essential Training

Mathematica 11 Essential Training یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره نحوه استفاده از نرم افزار Mathematica بدانید به طور کامل به شما آموزش می دهد.