دانلود فیلم آموزشی Managing Certificates with AWS Certificate Manager

Managing Certificates with AWS Certificate Manager از فیلم های آموزشی شرکت Pluralsight است که نحوه ایجاد و استفاده از گواهینامه ها در اکوسیستم AWS را آموزش می دهد.