دانلود دوره آموزشی Video Game Addiction: Overcoming Video Game Addiction

Video Game Addiction: Overcoming Video Game Addiction یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که راه حل هایی برای خلاص شدن از اعتیاد به بازی های ویدئویی را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Anti Bullying Training Course and Bullying Prevention Training

Anti Bullying Training Course and Bullying Prevention Training یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که روش هایی را برای جلوگیری از رفتارهای بد کوکان مانند آزار اذیت کردن به والدین آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Student Loan Debt: How to Pay off Student Loans Fast

Student Loan Debt: How to Pay off Student Loans Fast یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه کنترل و مدیریت وام های دانشجویی و پداخت قسط آن ها را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Credit Card Debt :Quick Guide to Eliminate Credit Card Debt

Credit Card Debt :Quick Guide to Eliminate Credit Card Debt یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه مدیریت بودجه و هزینه های کارت های اعتباری خود برای پرداخت به موقع بدهی ها و پس انداز برای آینده را به شما آموزش می دهد.