Project Management Foundations: Risk یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد مبانی مدیریت پروژه و ریسک و خطرات آن بحث می کند. این دوره به شما یاد می دهد که اگر یک پروژه به درستی مدیریت نشود توانایی شما را در رسیدن به اهداف تعیین شده کاهش می دهد و یا […]

Leading with Intelligent Disobedience یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که شما را در هدایت و رهبری تیم و اطمینان حاصل کردن از اینکه تیم تان مطابق قوانین عمل میکند، یاری می نماید. در این دوره می آموزید که چگونه اصول نافرمانی هوشمند را کشف نمایید و آن را به نفع خود در […]