Confronting Bias: Thriving Across Our Differences یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه صحیح تعامل با افراد مختلف، با وجود تفاوت های بسیار، را به شما آموزش می دهد. سفر پیشرفت خود را شروع کنید و یاد بگیرید که چگونه می توانید محیطی فراگیر برای رشد و پیشرفت ایجاد کنید. Arianna Huffington […]

دانلود دوره آموزشی Arianna Huffington’s Thrive 06: Understanding the Link between Giving and Success

دانلود دوره آموزشی Arianna Huffington’s Thrive 05: Igniting Joy through Presence and Wonder

دانلود دوره آموزشی Arianna Huffington’s Thrive 04: Facing Challenges with Gratitude and Forgiveness

دانلود دوره آموزشی Arianna Huffington’s Thrive 03: Setting Priorities and Letting Go

دانلود دوره آموزشی Arianna Huffington’s Thrive 02: Learning How to Unplug and Recharge

دانلود دوره آموزشی Arianna Huffington’s Thrive 01: Discovering Meditation and Sleep