Project Portfolio Management Foundations یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda می باشد که به بررسی مبانی مدیریت نمونه کارهای پروژه می پردازد. بنیادهای مدیریت نمونه کارها به مدیر پروژه ها ، برنامه ها و مدیران محصول و همچنین رهبران مشاغل ، که می خواهند هنر و علم مدیریت بهینه و کارآمد را یاد بگیرند هدف قرار می […]