دانلود دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Collections

دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Collections نحوه استفاده از Collection ها را در نرم افزار ادوبی لایت روم برای کنار هم قرار دادن تصاویر خود به صورت دلخواه در کنار هم، به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Star Ratings

دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Star Ratings نحوه استفاده از ستاره های امتیازدهی در تصاویر خود را با استفاده از نرم افزار ادوبی لایت روم به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Power Filtering

دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Power Filtering نحوه استفاده از ویژگی قدرتمند فیلتر کردن تصاویر را در نرم افزار ادوبی لایت روم به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Keywording

دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Keywording نحوه ایجاد کلمات کلیدی برای تصاویر خود را با استفاده از نرم افزار ادوبی لایت روم به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Color Labels and Flags

دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Color Labels and Flags نحوه استفاده از ابزارهای نشانه دار کردن ابر داده های رنگ و پرچم موجود در نرم افزار ادوبی لایت روم را برای مدیریت و سازماندهی کردن تصاویر، آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Smart Collections

دوره آموزشی TutsPlus Organize Your Images With Adobe Lightroom: Smart Collections نحوه استفاده از ویژگی مجموعه هوشمند نرم افزار ادوبی لایت روم را برای سازماندهی کردن تصاویر خود، آموزش می دهد.