Java EE: Design Patterns and Architecture یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از الگو های طراحی و معماری در JavaEE را برای برطرف کردن مشکلات و مسائل رایج در طراحی به شما آموزش می دهد. Alex Theedom در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: الگوهای طراحی نرم افزار Classic Gang […]

Java EE: Contexts and Dependency Injection یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم مربوط محتوا و وابستگی تزریق (CDI) و نحوه استفاده از آن در اپلیکیشن JavaEE را به شما آموزش می دهد. Alex Theedom در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: معرفی تزریق وابستگی و محتوا؛ استفاده از یک بین CDI؛ […]

دانلود دوره آموزشی Introduction to Java Enterprise Edition

Introduction to Java Enterprise Edition یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم و موضوعات اساسی پلت فرم Java EE را به طور کامل به شما آموزش می دهد.