شبی با عبدی مجموعه شبی با عبدی ، یک بخش نمایشی دارد و با محوریت خود اکبر عبدی و آثاراو تولید می شود. بخشی از برنامه با کارگردانی محمدحسین لطیفی به صورت گفتگو محور است و مهمانانی که با اکبر عبدی همبازی بوده اند به برنامه دعوت می شوند و او درباره آن آثار حرف می […]