ویدیو درس مدارهای منطقی مربوط به استاد محمد حسن شیرعلی شهرضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در درس مدارهای منطقی میباشد. استاد میکوشد تا در کمترین زمان ممکن مطالب درس مدار منطقی را توضیح داده و دوستان را در فهم سریع این درس یاری رساند.  اول – معرفی درس و جبر بول (حجم فایل ۵۷ مگ)    دوم -نیم […]