The Line یکی از بازی های پازلی شرکت K148 Game Studio است که در سال ۲۰۲۰ برای ویندوز منتشر شده است. در آینده نزدیک ، بیشتر زمین ها به دلیل افزایش ناگهانی سطح آب دریا دچار آب گرفتگی شده که فروپاشی اجتماعی را در پی داشته است. تعدادی از بازماندگان تصمیم گرفتند دوباره تلاش کنند […]