بازی BLACKHOLE Testing Laboratory توسط کمپانی FiolaSoft Studio برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. موضوع سیاه چاله ها چیز خیلی جدیدی نیست و در پی تحقیقات و نظریه نسبیت انیشتین به روی کار آمد. این بازی بر همین محور یعنی سیاه چاله ها جریان دارد و شما یک فیزیک دان هستید که وارد فضا برای […]