۱۳۹۵/۰۵/۰۱
Code Clinic: C

دانلود فیلم آموزشی Lynda Code Clinic: C – آموزش اشکال زدایی ربان سی

دانلود فیلم آموزشی Lynda Code Clinic: C – آموزش اشکال زدایی ربان سی Lynda Code Clinic: C از جدیدترین آموزش های لیندا که به آموزش حل مشکلات و اشکال زدایی خطاهای احتمالی کدنویسی در زبان برنامه نویسی C می پردازد د و راهکارهایی برای کاهش خطا را آموزش می دهد.
۱۳۹۵/۰۵/۰۱
اشکال زدایی

دانلود فیلم آموزشی #Lynda Code Clinic: C – آموزش اشکال زدایی سی شارپ

دانلود فیلم آموزشی #Lynda Code Clinic: C  -آموزش اشکال زدایی سی شارپ #Lynda Code Clinic: C از جدیدترین آموزش های لیندا که به آموزشحل مشکلات و اشکال زدایی خطاهای احتمالی کدنویسی در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازد د و راهکارهایی برای کاهش خطا را آموزش می دهد.